Sứ mệnh của Tập đoàn

Tuyên bố của KITZ về Sứ mệnh Tập đoàn, định hình triết lý doanh nghiệp.

Sứ mệnh Doanh nghiệp

Thông điệp

Thông điệp từ Chủ tịch Tập đoàn KITZ Makoto Kohno.

Thông điệp Chính

Giới thiệu về Doanh nghiệp

Trụ sở và Ban Giám đốc

Giới thiệu về Doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn KITZ.

Hoạt động Kinh doanh của Chúng tôi

Mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn KITZ

Các cơ sở sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn KITZ.

Mạng lưới Toàn cầu của Tập đoàn KITZ

Lịch sử

Lịch sử của Tập đoàn KITZ.

Lịch sử
Câu chuyện thương hiệu Kitz